دوربين کانن

صدور کارت vip


قوانین:

  • مسئولیت هر گونه سوء استفاده از این کارت بعهده دارنده کارت میباشد!
  • این کارت فقط برای استفاده دارنده کارت میباشد.
  • در حفظ و نگهداری کارت کوشا باشید،صدور المثنی شامل هزینه خواهد شد