مقایسه تصاویر گرفته شده با دوربینهای دیجیتال

نتیجه کیفیت عکس هایی که با دوربین های مختلف از یک سوژه واحد در شرایط یکسان گرفته میشود، یکی از بهترین روشهای مقایسه بین دوربین هاست .این امر برای انتخاب دوربین در زمان خریدن آن بسیار مهم است، چرا که چنین نتیجه ای به راحتی میتواند میزان قدرت و کیفیت یک دوربین را به نمایش بگذارد. این شیوه مقایسه، یکی از مرسوم ترین شیوه هایی است که در حال حاضر از آن استفاده میشود؛ به همین دلیل در این بخش شرایط چنین مقایسه ای را بین چهار دوربین مختلف در حالتهای متفاوت ایزو فراهم نموده ایم تا بتوان به سادگی نتیجه عکسبرداری آن ها را از یک سوژه نمونه ، مشاهده کرد.

برای استفاده از این بخش به ترتیب ذیل عمل نمایید:

  • 1- دوربین های مورد نظر خود برای مقایسه را از منوی "دوربینی را برگزینید" در هر خانه به صورت مجزا انتخاب کنید.
  • 2- به همین ترتیب ایزوی دوربینهای انتخاب شده را نیز مشخص نمایید.
  • 3- در روی تصویر نمونه ، مرکز نمایش را به وسیله موس حرکت دهید و آن را روی تصویر نمونه جابجا کنید . با جابجا کردن مرکز نمایش ، کیفیت آن قسمت از تصویر ، از زاویه دید هر کدام دوربین ها در خانه های نمایشگر زیرشان به صورت مجزا نمایش داده شود.

"با توجه به حجم بالای عکس نمونه ، نمایش نتیجه کیفیت ممکن است با کمی تأخیر انجام شود."