تعيين تعداد شاتر دوربین و سابقه دوربين

دانستن تعداد شاتر یک دوربین ، بخصوص در زمان خرید دوربینهای کارکرده ، یکی از کلیدی ترین گزینه هایی است که باید در اختیار داشت. روشهای مختلفی برای تعیین تعداد شاتر وجود دارد اما عموماً یا غیر قابل استناد هستند و یا روشهایی نادرستند.

یکی دیگر از خدمات سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین تعیین تعداد شاتر و سابقه دوربین و اطلاعات دقیق نرم افزاری آن است. این اطلاعات که توسط سخت افزارهای خاص و دستگاههای Adjustment صورت میگیرد که هم قابل استناد میباشند و هم نتایج بسیار دقیق و موشکافانه ای ارائه میدهند.

این خدمت، یکی دیگر از خدمات رایگان این مجموعه بزرگ خدماتی است.