ارسال رايگان دوربين تعميرشده به شهرستان

جهت کمک به هزینه ارسال و دریافت دوربین تعمیری، از شهرستان ها ، سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین ، تصمیم به تقبل هزینه ارسال دوربین تعمیر شده از تهران به شهرستان نموده است. 

اعلام کدرهگیری و عضویت در سایت جهت ارائه این خدمت الزامی است