معرفی بیمه نامه دوربین و لنز

بیمه نامه‌ی تکمیلی دوربین و لنز، به عنوان مکملی ارزنده برای گارانتی جهت افزایش دامنه خدمات پس از فروش شناخته میشود.

طبق قوانین بین المللی،  گارانتی ها  تنها مشمول ایراداتی هستند که در خط تولید به وجود آمده باشند ، اما عمده دوربین ها و لنزهایی که برای تعمیر به سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین ارسال میشوند ، به دلیل ضربه خوردگی ، شکستگی ، آب خوردگی ، نوسان برق و ... خراب شده اند که کلیه این موارد با توجه به اینکه کلیه این موارد خارج از پوشش گارانتی است.

لذا برای افزایش دامنه خدمات ، شرکت ایده آل دوربین طی قراردادی با بیمه کارآفرین اقدام به صدور بیمه نامه هایی نموده است که در ازای 4درصد قیمت بدنه ، بیمه نامه ای به خریدار داده میشود که هم ایرادات گارانتی را شامل میشود و هم،  هر نوع ضربه و شکستگی ، نم زدگی و آبخوردگی ، نوسان برق ، شن زدگی و آتش گرفتگی ، ذوب شدگی و... را که گارانتی نمیپذیرد ، بیمه شامل میشود. حتی در صورتی که دیگر به هیچ عنوان دوربین یا لنز آسیب دیده را نتوان تعمیر کرد ، تا 85 درصد مبلغ مندرج در بیمه نامه ، طی یک فقره چک ، به صاحب دوربین پرداخت میگردد.

ارائه خدمات بیمه ، بدون سوال و جواب بوده و برای پرداخت آن نظر کارشناس مبنی بر چگونگی آسیب ، مدنظر نمی‌باشد.

لوازم جانبی و تجهیزات اضافی به روی لنز و دوربین ، جزء بیمه نامه محسوب نشده و فقط خود لنز و دوربین بیمه میشوند. بیمه نامه در هر شرایطی پاسخگوست و تنها در چهار صورت بیمه ایده آل دوربین خدماتش را از روی دوربین بیمه شده بر میدارد:

  1. 1) دوربین در هر مرکز و تعمیرگاه دیگری بجز شعب سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین/ایده آل دوربین تعمیر و یا حتی باز شده باشد. (هرچند مختصر)
  2. 2)دوربین به دلیل سرقت و یا هر دلیل دیگری مفقود شده باشد.
  3. 3) شماره بدنه دوربین و یا لنز، به دلیل مخدوش شدن، یا پاک شدن ، ناخوانا شده باشد.
  4. 4) تابش لیزر به دوربین
 

نحوه استفاده از بیمه نامه:

در صورت شکستگی و خرابی دوربین و یا لنز، میتوان از بیمه نامه به شرح ذیل استفاده کرد:

الف) ایرادات جزئی: در صورت خسارات وارده کمتر از 70 درصد ارزش بیمه نامه باشد و بتوان آن را با تعویض قطعه یا قطعات معیوب برطرف نمود، در ازای باطل کردن یک کوپن از بیمه نامه اقدام به رفع ایراد میگردد. بیمه نامه سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین چهار کوپن دارد که میتوان از آنها تا زمان اتمام اعتبار بیمه نامه (15 ماه) استفاده نمود.

ب) ایرادات کلی: در صورتی که خسارت وارده بیش از 70 درصد ارزش بیمه نامه باشد خسارت کلی تلقی شده و دوربین یا لنز طبق نظر کارشناس تعویض شده و یا مبلغ تومانی آن طی یک فقره چک به صاحب دوربین پرداخت خواهد شد.

طبق قوانین شرکت بیمه کارآفرین و مفاد مندرج در ظهر بیمه نامه ، پانزده درصد مبلغ هر خسارت به عهده خریدار است و به ازای هر ماه کارکرد ، دستگاه نیز یک و نیم  درصد فرانشیز بابت فرسودگی کسر میگردد.

 

شرایط استفاده از خدمات بیمه:

1- الف) تکمیل اطلاعات خواسته شده در گواهی بیمه نامه برای احراز هویت خریدار        ب) مهر و امضاء توسط فروشنده             ج) تطابق مشخصات کالای بیمه شده با مندرجات بیمه نامه

2- تا پایان مدت اعتبار گواهی بیمه ،بیمه نامه را نزد خود حفظ فرمایید و در صورت مفقود شدن گواهی بیمه مراتب را سریعاً به شرکت ایده آل دوربین اطلاع دهید. بیمه‌نامه المثنی صادر نمی‌گردد و دستگاهی که بیمه نامه همراهش نباشد به منزله‌ی یک دستگاه بدون بیمه است.

3- مشخصات مندرج بر روی جعبه دستگاه دوربین، لنز ، گواهی بیمه و کارت گارانتی را با هم تطبیق دهید.

4- در صورت عدم استفاده از کوپن های بیمه از تخفیف در تمدید بیمه نامه برخوردار خواهید شد.