اطلاع رساني لحظه اي از مراحل تعميرات دوربین و لنز

تمامی دوربینها و لنزهایی که جهت تعمیر به سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین تحویل میشوند در صورت نیاز میتوانند با درج شماره سریال و شماره قبض تعمیری در هر زمانی که بخواهند از وضعیت و روند تعمیرات دوربینشان مطلع گردند.

لینک اطلاع رسانی تعمیرگاه